Oo Yama Emi (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016) Front Cover

Oo Yama Emi (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

-

Masakatsu Takagi

Oo Yama Emi (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

 1. Inori - Utari Opun Parewa (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 2. Amamizu (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 3. Megumi - Jyo (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 4. Kaza Hana (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 5. Nijiko (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 6. Kapiw & Apappo - Rera Suwe (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 7. Kaze Kogi - Sae, Sarkiusnay (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 8. Celebration by Kusa Kanmuri (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 9. Oo Haru (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 10. Urute (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 11. A Child Full of Life (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 12. Boys under the Summer Sky (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 13. Kito Kito (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 14. I am Water (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 15. Tender Smile (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 16. Tsumugi Kaze (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 17. Soul of Wolf by Kenichi Higashino (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 18. Percussion Solo by Toshiyuki Tsuchitori (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 19. Utagaki (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 20. Kapiw & Apappo - Urara Swe (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 21. Kapiw & Apappo - Futtare Cuy (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 22. Yamasaki Uta (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 23. Kami Shama (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 24. Oyama (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 25. Rama (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 26. Katatsumuri by Kenichi Higashino (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 27. Wave of Light - Ondo (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 28. Megumi (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)
 29. Banzai (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

Masakatsu Takagi(Piano,Vocal, Video)
Emi Toko(Vocal)
Fukiko Goukon (Vocal)
Yoko Kumuzawa(Violin)
Mikiyo Kikuchi (Viola)
Yasuko Hokkyo(Viola)
Naoko Sato(Percussion)
Azusa Yamada(Marimba,vibraphone,Percussion)
Taro Kishimoto(Various Ethnic Flutes)
Joji Sawada(ContraBass)
Makiko Izu (Dance)
Erika Fuki (Dance)
Kenichi Higashino (Picture-story show)
Ikuya Sagara (Kayabuki)
Toshiyuki Tsuchitori (Percussion)

Venue:ROHM Theatere Kyoto

Masakatsu Takagi

Artist page

Masakatsu Takagi