Oo Yama Emi (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016) Front Cover

Oo Yama Emi (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

Track List

  • Play music
  • Play music
  • Play music
  • Play music
  • Play music
  • Play music
  • Play music

※ Preview may take some time.
※ Preview is not available for songs under copyright collective.

Masakatsu Takagi(Piano,Vocal, Video)
Emi Toko(Vocal)
Fukiko Goukon (Vocal)
Yoko Kumuzawa(Violin)
Mikiyo Kikuchi (Viola)
Yasuko Hokkyo(Viola)
Naoko Sato(Percussion)
Azusa Yamada(Marimba,vibraphone,Percussion)
Taro Kishimoto(Various Ethnic Flutes)
Joji Sawada(ContraBass)
Makiko Izu (Dance)
Erika Fuki (Dance)
Kenichi Higashino (Picture-story show)
Ikuya Sagara (Kayabuki)
Toshiyuki Tsuchitori (Percussion)

Venue:ROHM Theatere Kyoto

Past Rank In

Oo Yama Emi (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

Apple Music • World Top Albums • Korea, Republic of • TOP 3 • 23 Jan 2021 iTunes Store • World TOP ALBUMS • Japan • TOP 3 • 12 Apr 2020 Apple Music • World Top Albums • China • TOP 9 • 2 Jun 2020 iTunes Store • World TOP ALBUMS • United States • TOP 10 • 8 Nov 2020 Apple Music • World Top Albums • Thailand • TOP 12 • 25 Nov 2021 Apple Music • World Top Albums • Singapore • TOP 16 • 21 Sep 2020 Apple Music • World Top Albums • Malaysia • TOP 34 • 13 Jul 2022 Apple Music • World Top Albums • Denmark • TOP 35 • 6 Sep 2021 Apple Music • World Top Albums • Taiwan • TOP 36 • 15 Nov 2020 Apple Music • World Top Albums • Japan • TOP 38 • 13 Apr 2020 Apple Music • World Top Albums • Hong Kong • TOP 43 • 21 Jun 2021 Apple Music • World Top Albums • New Zealand • TOP 48 • 27 Aug 2022 Apple Music • World Top Albums • Czech Republic • TOP 69 • 22 Oct 2022 Apple Music • World Top Albums • Indonesia • TOP 89 • 4 Jun 2020 Apple Music • World Top Albums • Ireland • TOP 145 • 29 Jul 2022

Inori - Utari Opun Parewa (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

Apple Music • World Top Songs • Korea, Republic of • TOP 190 • 22 Jan 2021

Amamizu (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

Apple Music • World Top Songs • Korea, Republic of • TOP 189 • 22 Jan 2021

Megumi - Jyo (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

iTunes Store • World TOP SONGS • Japan • TOP 19 • 25 Aug 2020 Apple Music • World Top Songs • Korea, Republic of • TOP 188 • 22 Jan 2021

Nijiko (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

Apple Music • World Top Songs • Tajikistan • TOP 48 • 17 Jun 2024

Kito Kito (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

iTunes Store • World TOP SONGS • Canada • TOP 49 • 24 Nov 2022 Apple Music • World Top Songs • China • TOP 193 • 1 Oct 2020

Megumi (Live at ROHM Theatre, Kyoto, 2016)

iTunes Store • World TOP SONGS • Japan • TOP 15 • 20 Apr 2020