michimichimichikusa Front Cover

michimichimichikusa

Track List

※ Preview may take some time.
※ Preview is not available for songs under copyright collective.

<Musicians>Naoko Shirakami(vocal) Eri Ohashi(glass harp) Fumihiko Kono(guitar) Ikuo Goto(guitar) Kaoru Suzuki(drums) Satoshi Nakamura(chorus) Miki Hasegawa(piano) Yuka Fujino(accordion) Michiko Minakata(piano) Takashi Yuasa(bass) Hitoshi Komuro(guitar) Michi Kuzuoka(sound producer)

Artist Profile

Odeco record