Vanity city

 1. Vanity city
 2. NEMUTTEITA
 3. HAJIMEKARAKIMATTEITAKOTO
 4. YOWAKATTABOKUTACHI
 5. IIWAKEMODEKINAINOSA
 6. NANIWOSHITEIYOUTO
 7. KIENAIOMOI
 8. BUTUKARUMETORONOMU
 9. SAIHATENOPASUTORARU
 10. MICHINOSEIMEI
 11. TAIKONOJIDAIKARA
 12. SHINWAETOSHINKASHITA

king nuro

Artist page

king nuro