Tokusa no Kandara Front Cover

Tokusa no Kandara

-

AYAKASI KAGURA

Tokusa no Kandara

  1. Tokusa no Kandara
  2. Makaru Kaeshi
  3. Inochi
  4. Warabe Uta
  5. Hihumi Uta
  6. Komori Uta
  7. Minori
  8. Yotsuyu
  9. Osen
  10. Hito no Itonami

AYAKASI KAGURA

Mixing Japanese traditional music and Death Metal project.

Artist page